วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 12

                           ผลการเรียนรู้รายวิชา "WBI" เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 12

                   วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ได้มีการถ่ายวิดีสอนและทดลอง เรื่อง การกลั่นธรรมดา เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน SMP คือ การสอนปฏิบัติการ (Lab) วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
         โดยได้เชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ ตัวแทนจากโรงเรียนในโครงการ SMPมาเป็นวิทยากรในการทดลองในครั้งนี้..และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาการสอนปฏิบัติวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning: PjBL) เพื่อให้ผู้สอนได้ใช้เรียนรู้และทบทวน และผู้เรียนได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้าที่บ้าน และลงมือทดลองในห้องปฏิบัติการ

สมาชิกในกลุ่ม
นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)         รหัส405809006
นางสาวอามานี โต๊ะทา           รหัส405809010
นางสาวนูรมี มานิ๊                 รหัส405809019
นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ      รหัส405809024


วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 11       สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11 

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
             วันนี้อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากลิงค์   http://support.thaicyberu.go.th/research/e-Learning_Book.pdf ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง จะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในงานโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วย eXeLearning

ผลการเรียนรู้

1.
พัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ของคนที่จะออกมาเป็นคุณครูในอนาคตได้     
 2.
ได้รู้วิธีการที่จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
 3.
ได้รู้ถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
 4.
ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
 5.
อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดโปรแกรม eXeLearning อาจารย์ได้อธิบายองค์ประกอบในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เทคนิดใหม่ๆในการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอ


สมาชิกในกลุ่ม

405809006 นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)
405809010 นางสาวอามานี โต๊ะทา
405809019 นางสาวนูรมี มานิ๊
405809024 นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ
ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 10


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 10

วันพุธที่ 4เดือนตุาคม พ.ศ. 2561ในวันนี้เป็ทีมนำเสนอของทีมที่ 4  5  6 ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้

ทีมที่การจัดการเรียนการสอนแบบMOOC
ในโลกของการศึกษาตอนนี้ มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งเรื่องของนวัตกรรมการสอน การออกแบบห้องเรียนของอาจารย์ หรือผู้สอนที่ต้องคอยวิ่งเข้าหากลุ่มของผู้เรียนมากขึ้น

ทีมที่5 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลอนิ่ง

ทีมที่ 6 การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือผ่านเว็บ
·                     การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนแบบวิธีการจัดกลุ่มงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียน
·                     การเรียนแบบสอนผ่านเว็บ เป็นรูปแบบกรจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากการเรียนนห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเว็บได้ตลอดเววลา

สมาชิกในกลุ่ม
405809006 นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)
405809010 นางสาวอามานี โต๊ะทา
405809019 นางสาวนูรมี มานิ๊
405809024 นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9

วัน พุธ ที่  27 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

วันนี้ได้มีการนำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้ค้นคว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ผลการเรียนรู้
     1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้          
     2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ
     3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ

นำเสนอ

   -     ทีมที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          ความเป็นมา ความหมายของการสอน การจัดการเรียนรู้ ผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญ
          ประเภทของการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างห้องเรียนผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ    
   -     ทีมที่ 2 การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
          ความหมาย ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก
          งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ
   -     ทีมที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          รูปแบบการสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการพัฒนการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายละเอียดแต่ละ
          ขั้นตอน ตัวอย่าง อาจนำเสนอเป็น Info Graphic
   -    ทีมที่7 การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มหรือแบบทีม ได้รู้การจัดกลุ่มที่สามารถไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู

สมาชิกในกลุ่ม
405809006 นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)
405809010 นางสาวอามานี โต๊ะทา
405809019 นางสาวนูรมี มานิ๊
405809024 นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8


ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่8

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่8
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561
วันนี้เวลา 09.00 น. อาจารย์ได้แจ้งให้นักศึกษาทุกคนไปพบกันที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อฟังแนวทางการเตรียมงานและเลือกเรื่อง/เนื้อหา สอนการทดลอง รายวิชาเคมี ระดับชั้น ม. 4 ที่จะจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสอนบนเว็บด้วยโปรแกรมExeLerning และนำไปใช้ในโรงเรียนโครงการ SMP
โดยจะมีอาจารย์ที่ดูแล และเจ้าหน้าที่เข้ามาให้คำชี้แจงโดยสรุปดังต่อไปนี้
·       อาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คบ. มาทำการทดลอง
·       เรื่อง/เนื้อหา สอนการทดลองทั้งหมดจะมี 7 แลป
เริ่มวันพุธ ที่ 18 กันยายน 2561 และจะมีการทดลองทุกสัปดาห์ของวันพุธในช่วงบ่าย /ครั้งละ 

สมาชิกในกลุ่ม

405809006 นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)
405809010 นางสาวอามานี โต๊ะทา
405809019 นางสาวนูรมี มานิ๊
405809024 นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่7
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561            วันนี้เวลา 16.00 น. อาจารย์ได้มีการนัดเรียนชดเชยให้กับนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) จึงได้มีการงดการเรียนการสอน 2สัปดาห์ที่ผ่านมา

            เนื้อหาในการเรียนวันนี้ อาจารย์ได้เข้ามาอธิบายเกี่ยวกับโครงงานที่ได้มอบหมายไว้ (งานกลุ่ม/ทีม) โดยให้นักศึกษาจัดทำแผนการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในโครงการ(SMP) ซึ่งให้แต่ล่ะทีมแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มว่าใครถนัดทางด้านไหน เช่น ใครถนัดด้านการถ่ายวิดีโอ เป็นต้น


กลุ่มที่ 4 Mindmap เรื่อง MOOC
สมาชิกในกลุ่ม
405809006 นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)
405809010 นางสาวอามานี โต๊ะทา
405809019 นางสาวนูรมี มานิ๊
405809024 นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ


และอาจารย์ได้แนะนำ Web Prezi ให้นักศึกษาไปศึกษาและนำมาใช้ในการนำเสนอโครงงาน (Project) รายบุคคล ตามคำชี้แจงดังต่อไปนี้
1.       ให้นักศึกษาทุกคนเลือกศึกษาเอกสารภาษาอังกฤษที่กำหนดให้ โดยอาจศึกษาจากหลายเอกสารหรือเพียงเอกสารเดียว
2.       ให้ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เนื้อหาจากเอกสารที่อ่านหรือศึกษา เลือกมาเพื่อนำเสนอเพียง 1 เรื่อง (Concept)  โดยให้กำหนดชื่อเรื่องและออกแบบเนื้อหา (อาจมีสื่อมัลติมีเดียประกอบ) เพื่อนำเสนอ ไม่น้อยกว่าคนละ 10 สไลด์ 
3.       กำหนดส่งไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยส่งลิงก์ไฟล์นำเสนอไว้ในระบบอีเลิร์นนิ่ง และเผยแพร่ในชุมชน Google+ ของรายวิชาผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่6

วันพฤหัสบดี  ที่16 สิงหาคม 2561

วันนี้อาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนบทที่ 3 เนื้อหาเกี่ยวกับภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ
ภาษา HTML และแท็กพื้้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ แนวคิดการพัฒนาบทเรียนและการเรียนการสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนหรือกิจกรรม องค์ประกอบ วิธีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล

แหล่งเรียนรู้ (ทุกคนในทีมต้องอ่าน)
- แหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเรียนรู้ผ่านเว็บ
การออกแบบการอบรมผ่านเว็บ (Instructional Design for Web-based Training)
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ 
หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบแนวทาง ADDIE Model
กรณีศึกษา Thai MOOC แนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บระบบเปิดสำหรับมหาชน
e-Learning ก้าวไปสู่ m-Learning แหล่งเรียนเกี่ยวกับ HTML
-          HTML Tutorial 
-          HTML.COM: Free Lesson
-          สอน HTML

 สุดท้ายอาจารย์ได้มอบหมายชิ้นงานให้กลับไปศึกษา


สมาชิกในทีม..
405809006 นายฟารุ ซิ (หัวหน้าทีม)
 405809010 นางสาวอามานี โต๊ะทา
405809019 นางสาวนูรมี มานิ๊
405809024 นางสาวพุดดือลา เวาะโซ๊ะ